خدمات دانیک

هدف دانیک ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و روان شناسی به دانش آموزان عزیزی است که امکان دسترسی حضوری به این خدمات را ندارند.