مشاوره تحصیلی در طراحی برنامه درسی یک دانش‌آموز، باید به مواردی مانند برنامه کلاسی، نقاط قوت و ضعف، برنامه آزمون‌های کلاسی و آزمایشی، حجم تکالیف ارائه شده، عقب‌افتادگی‌ها و ... توجه کرد. این تفاوت‌های فردی باعث می‌شود که یک برنامه کلی و شخصی‌سازی نشده، نیاز دانش‌آموز را برطرف نکند و زمینه را برای پیشرفت دانش‌آموز فراهم ننماید. گاهی یک برنامه درسی غیر کارشناسی (عدم تناسب حجم برنامه با توانایی‌های دانش‌آموز یا عدم توجه به نقاط ضعف و قوت و برنامه آزمون‌ها) ممکن است دانش‌آموز را نسبت به اصل مقوله برنامه‌ریزی بدبین کند؛ به طوری‌که گمان کند، برنامه نداشتن بهتر است؛ در صورتی‌که هیچ دانش‌آموزی بدون برنامه نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. در ضمن ممکن است در طول اجرای برنامه هفتگی ارایه شده توسط مشاورین دانیک ، پرسش‌هایی در زمینه نحوه مطالعه، جابجایی بازه‌های مطالعاتی، نرسیدن به اجرای برنامه و ... پیش بیاید. در این صورت دانش‌آموز می‌تواند مشکل خود را با مشاورین دانیک از طریق فضای مجازی مطرح کند تا در اسرع وقت به آن پاسخ داده شود.

140,000 تومان

طرح عادی

 • ارائه برنامه درسی به صورت هفتگی
 • ارتباط offline با مشاور
 • امکان تماس تلفنی یا تصویری با مشاور و پیگیری عملکرد دانش آموز(یکبار درهفته)
 • ارسال فایل های آموزشی و انگیزشی
190,000 تومان

طرح ممتاز

 • ارائه برنامه درسی به صورت هفتگی
 • ارتباط offline با مشاور
 • امکان تماس تلفنی یا تصویری با مشاور و پیگیری عملکرد دانش آموز(دوبار در هفته)
 • ارسال فایل های آموزشی و انگیزشی
 • برگزاری آزمون مشاوره
320,000 تومان

طرح رتبه ساز

 • ارائه برنامه درسی به صورت هفتگی
 • ارتباط offline با مشاور
 • امکان تماس تلفنی یا تصویری با مشاور و پیگیری عملکرد دانش آموز(سه بار در هفته)
 • ارسال فایل های آموزشی و انگیزشی
 • برگزاری آزمون مشاوره
 • امکان تماس تلفنی با روانشناس هر هفته